Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Jeśli spółka przechodzi głęboki kryzys, długi wobec kontrahentów rosną z dnia na dzień, a ogłoszenie upadłości zdaje się być najodpowiedniejszym rozwiązaniem, prawdopodobnie przyszedł czas na rozpatrzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Postępowanie restrukturyzacyjne – na ratunek zadłużonym firmom

Restrukturyzacją można nazwać transformację podmiotu dążącą do niedopuszczenia do jego bankructwa i w rezultacie wzrost jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje ustawa z maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są bez wątpienia w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców i dają im wiele możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami. Również postępowania toczą się szybciej aniżeli przed 2016 r. i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele korzyści: wstrzymać realizację niekorzystnych ugód, pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, a zwłaszcza uratować spółkę przed upadłością.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczona powyżej ustawa definiuje 4 sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób dobytek dłużnika. Okres prowadzenia takiego postępowania jest nierzadko dłuższy niż 12 miesięcy, gdyż w sprawach odnoszących się do zobowiązań spornych, to sędzia decyduje o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu oraz zaakceptowaniu rejestru zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten typ postępowania toczy się na ogół nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a jednocześnie gwarantuje bardzo szeroką ochronę przed windykacją. Łączy się to jednak ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to dłużnik przy udziale nadzorcy układu, którego zresztą sam wskazuje, samodzielnie prowadzi rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sądu jest tutaj tylko potwierdzenie układu zgodnie z wolą wierzycieli.

Trzeba zaznaczyć, że istnieją ograniczenia, które określają to, który wariant restrukturyzacji może zostać zastosowany w konkretnym przypadku. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można rozpocząć wyłącznie wówczas, gdy suma zobowiązań spornych nie przewyższa 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku właściwe jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego bądź układowego. Działania restrukturyzacyjne są złożone, wobec tego jeżeli postanawiasz o ich przeprowadzeniu, ale nie wiesz, jaki model będzie korzystny dla Twojego przedsiębiorstwa, obligatoryjnie zgłoś się po pomoc do doradcy restrukturyzacyjnego.